Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Kim jesteśmy

Administratorem danych osobowych jest OSK  Szkoła Jazdy A.Piergies przy ul.Dauna 95 w Krakowie pod nr 00261261

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail : biuro@szkolajazdy.krakow.pl  , tel 12 655-57-20  lub osobiście w biurze od poń. do pt  10-18

Cel przetwarzania  i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez OSK wyłącznie w celu realizacji Umowy przeprowadzenia  kursu na prawo jazdy.

Umowa będzie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa , w szczególności Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U.Z 2017 r poz 978)oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.Nr 2016 r poz 280)

OSK oświadcza, że obowiązujące u niego procedury oraz zastosowane rozwiązania techniczne ,organizacyjne i prawne zmierzające do zabezpieczenia danych osobowych, są zgodne z wymogami obowiązującego prawa , w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(RODO)

Z kim się dzielimy danymi

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa ,Dane osobowe Uczestników kursu będą pobierane i przekazywane do właściwego Organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie (Starostwa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.)

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe Uczestnika Kursu będą przetwarzane przez czas trwania kursu a po jego zakończeniu – będą przechowywane do celów archiwalnych, wyłącznie dla realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa

Jak chronimy Twoje dane

OSK oświadcza że opracował oraz stosuje procedury w zakresie przetwarzania danych ,dające gwarancję ochrony danych osobowych na swoim terytorium przynajmniej takie , jakie obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jakie masz prawo do swoich Danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o przeprowadzenie kursu

Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia przeprowadzenie kursu

Uczestnikowi Kursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych , żądania ich sprostowania , usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , prawo żądania przeniesienia danych.